REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VIVALDIBOUTIQUE.PL

 

Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 1

 Definicje

1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

1.1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90  z późn. zm.)

1.2. Hasło – indywidualny ciąg liter, cyfr  i/lub znaków, przypisany do Loginu, służący do logowania się Klienta na Konto Klienta;

1.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, i która może zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przez złożenie Zamówienia w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.);

1.5. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Konto Klienta – dostępny w Sklepie indywidualny panel Klienta umożliwiający składanie Zamówień w Sklepie, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji,

1.7. Login – indywidualne oznaczenie Klienta wykorzystywane do logowania na Konto Klienta w Sklepie;

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego vivaldiboutique.pl;

1.9. Rejestracja – utworzenie indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonane zgodnie z Regulaminem, umożliwiające Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu;

1.10. Strona Internetowa – serwis internetowy pozycjonowany pod adresem www.vivaldiboutique.pl wraz z przypisanymi do niego podstronami;

1.11. Sklep – serwis internetowy dostępny na Stronie Internetowej za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.12. Sprzedawca – Vivaldi Boutique Sp.z.o.o. Sp.K ul. Długa 1, 38-400 Krosno Nip: 684-264-65-91 Regon: 367672206

1.13.   Towar – produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu;

1.14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu;

1.15.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.  Pojęcia niepowołane w §1 ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki paragrafów lub tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.

3.  O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

 

§ 2

 Postanowienia Ogólne

1.   Właścicielem Sklepu jest:

Vivaldi Boutique Sp.z.o.o. Sp.k.

ul. Długa 1 38-400 Krosno

NIP: 684-264-65-91, REGON: 367672206;

Kontakt:

e-mail: sklep@vivaldiboutique.pl oraz tel.: +48533335686

2.  Prawa własności intelektualnej do logo, tekstu publikowanego na stronie www.vivaldiiboutique.pl oraz aukcjach i  serwisach ogłoszeniowych przysługują Sprzedawcy. Wszelkie próby kopiowania i wykorzystywania, bez pisemnej zgody właściciela są wykroczeniem prawnym, zgodnie z art. 1. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ("Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)".

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Zgodnie z ww. przepisem niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.

4. Sprzedawca umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem sieci Internet przez użytkowników tej sieci oraz przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w ich aktualnych wersjach z włączoną obsługą języka Javascript oraz obsługą plików cookies („ciasteczka”).

5. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

6. Serwis internetowy na Stronie Internetowej nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies („ciasteczka”). Szczegółowe informacje na temat plików cookies („ciasteczka”) znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce Polityka plików cookie.

7. W celu korzystania ze Sklepu, w szczególności w celu składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

8.  Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej w tym dostępnym na niej Sklepie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz Kontaktowy (Formularz Kontaktowy);lub

b) Prowadzenie Konta Klienta (Prowadzenie Konta Klienta);lub

c) Składanie Zamówień w Sklepie (Składanie Zamówień w Sklepie).

9. Usługi wskazane w § 2 ust. 8 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych w § 2 ust. 8 Regulaminu usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

11. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne.

12.  Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

13. Usługa Składania Zamówień w Sklepie jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Towar przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu oraz Konta Klienta skutkującego zawarciem przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

14.  Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta do Sprzedawcy, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@vivaldiboutique.pl lub w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Usunięcie Konta Klienta nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania żądania przez Sprzedawcę. Usunięcie Konta Klienta może wymagać podania przez Klienta danych Konta Klienta (np. loginu, adresu e-mail Klienta podanego na Koncie Klienta etc.) celem dokonania weryfikacji uprawnienia do żądania usunięcia Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Prowadzenia Konta Klienta oraz Składania Zamówień w Sklepie.

15. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy dokonywaniu Rejestracji, a w przypadku późniejszej modyfikacji na adres podany na Koncie Klienta.

16. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

17. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywanie Strony Internetowej, Sklepu, Konta Klienta lub formularza kontaktowego w celach sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.

18. W przypadku nieprawidłowej funkcjonalności Strony Internetowej, a w szczególności Sklepu lub Konta Klienta, należy powiadomić o tym administratora, kierując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@ vivaldibutique.pl.

19. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie, przez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@vivaldibutique.pl, lub pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Celem uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że niniejszy ustęp stosuje się wyłącznie do umowy umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie; niniejszej ustępu nie stosuje się do Umów Sprzedaży.

 

§ 3

 Zamówienia

 

1. Klient może składać Zamówienia:

a) w Sklepie przy wykorzystaniu jego funkcjonalności; albo

b) przez przesłanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres:sklep@vivaldiboutique.pl

2.  Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe po dokonaniu Rejestracji oraz uzupełnienia w Koncie Klienta następujących, aktualnych danych:

a) adres Klienta;

b)  numeru telefonu Klienta;

c) adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.

1.  Złożenie Zamówienia przez przesłanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga przesłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@vivaldiboutique.pl, oraz wskazania w tej wiadomości:

a) nazwy Towaru;

b)  koloru Towaru (w przypadku dostępności Towaru w więcej niż jednej opcji kolorystycznej);

c)  rozmiaru Towaru;

d)  adresu dostawy;

e)  numeru telefonu Klienta (nr telefonu kontaktowego);

f)  adresu poczty elektronicznej e-mail Klienta;

g)  terminu Dostawy (zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu);

h)  metody dostawy Towaru;

i)    metody płatności (przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy „za pobraniem”).

1. Złożenie zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 1 Regulaminu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

a) wybór Towaru (oraz jeżeli funkcjonalność Sklepu to umożliwia - jego
parametrów – np. koloru), ilości sztuk Towaru oraz kliknięcie w Sklepie przycisku „Dodaj do koszyka”.

b) skompletowanie wszystkich Towarów będących przedmiotem Zamówienia  poprzez dodanie tych wszystkich Towarów „Do koszyka”;

c)  wypełnienie formularza zamówienia w tym: wybór metody wysyłki i dostawy;

d) potwierdzenie złożenia Zamówienia przez kliknięcie ZAMAWIAM i PŁACĘ

1. Klient obowiązany jest do aktualizowania danych wskazanych w §3 ust. 2 Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w §3 ust. 2 lub 3 Regulaminu, jak również za niedokonanie aktualizacji tych danych przez Klienta.

2.            Z zastrzeżeniem §3 ust. 8 Regulaminu, po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje powiadomienie w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego przy Rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail (a w przypadku jego późniejszej zmiany na adres poczty elektronicznej e-mail podany w Koncie Klienta), o przyjęciu Zamówienia oraz poszczególnych etapach jego realizacji.

3.            Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jedynie wtedy, gdy Towar jest dostępny w magazynie. O niedostępności Towarów Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia w formularzu zamówienia.

4.             Z uwagi na rotację stanów magazynowych Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Towarów (jak również części lub całości Towarów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu  uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

5.                  Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku Zamówień składanych w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu potwierdzenie złożenia Zamówienia może nastąpić w terminie _____ dni od przesłania wiadomości e-mail zawierającej Zamówienie do Sprzedawcy. Klient, który złożył zamówienie  w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu obowiązany jest do uprzedniej weryfikacji kosztów wybranej przez Klienta  metody dostawy i płatności na Stronie internetowej. Złożenie zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu poczytuje się za akceptację kosztów wybranej przez Klienta  metody dostawy i płatności. 

 

§ 4

 Realizacja zamówień

 

1.            Zamówienia realizowane będą po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty ceny za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy tj. po zaksięgowaniu kwoty stanowiącej równowartość ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2.            Postanowień §4 ust. 1 Regulaminu nie stosuje się do:

a)           Zamówień w których dostawa realizowana jest w ramach płatności „za pobraniem”; wówczas Zamówienia realizowane będą od dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia;

b)           Zamówień, w których Klient dokona osobistego odbioru Towarów.

1.            Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz innych wybranych krajów Europy.

2.            Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie w Dni Robocze.

3.            Zamówione Towary mogą być według wyboru Klienta:

a)           odebrane osobiście w sklepie Vivaldi Boutique, Aleja Kopisto 1, 35-315 Rzeszów (Galeria Millenium Hall) bądź w pracowni krawieckiej przy ul. Witosa 1, 38-400 Krosno;

b)           dostarczone do Klienta pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, a w przypadku jego niewskazania na adres podany w Koncie Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

1.                  W przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów
(§4 ust. 5 lit. a Regulaminu) zamówiony Towar zostanie wydany Klientowi pod warunkiem otrzymania ceny przez Sprzedawcę zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu albo uiszczenia płatności w gotówce przy odbiorze zamówionych Towarów, o ile Klient indywidualnie uzgodni ze Sprzedawcą, iż zapłata ceny nastąpi gotówką przy odbiorze Towaru.

2.                  W przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów
(§4 ust. 5 lit. a Regulaminu), Klient potwierdza odbiór Towaru w formie pisemnej. Klient zobowiązany jest do zbadania ilości i jakości Towaru oraz zgłoszenia wszelkich stwierdzonych braków ilościowych lub jakościowych przed potwierdzeniem jego odbioru
.

3.            Wraz z Towarem wydawany jest według wyboru Klienta rachunek lub faktura VAT.

 

§ 5

 Dostawa

 

1.                  Koszt przesyłki zależny jest od wagi zamówionego Towaru, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient jest informowany o wysokości kosztu przesyłki przy składaniu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu w wiadomości, o której mowa w §3 ust. 10 Regulaminu.

2.            Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na rachunku i/lub faktury VAT.

3.            Zamówienia są realizowane niezwłocznie z uwzględnieniem §4 ust. 1 oraz  ust. 2 Regulaminu, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Termin może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególnych przypadkach czas dostawy może wydłużyć się do 4-6 tygodni. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania Zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

4.            W przypadku wysyłki za granicę, Sprzedawca zastrzega, że czas dostawy może ulec zmianie i zależny jest od rodzaju dostawy. O terminie dostawy Sprzedawca niezwłocznie po jego ustaleniu poinformuje Klienta. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w terminie 3 dni od otrzymania informacji o Sprzedawcy o terminie dostawy. W tym celu klient przesyła Sprzedawcy wiadomość e-mail o anulowaniu dostawy na adres: sklep@vivaldiboutique.pl.

5.            Przesyłkę należy rozpakować w momencie dostarczenia w obecności kuriera/przewoźnika oraz sprawdzić czy wystąpiły uszkodzenia w transporcie i/lub niekompletności lub niezgodności Towaru z Zamówieniem.

6.            W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar jest niezgodny z Zamówieniem posiada braki ilościowe, albo też został mechanicznie uszkodzony, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera/przewoźnika protokołu szkody oraz do niezwłocznego  poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody oraz brak poinformowania Sprzedawcy stanowi nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży ze strony Klienta, skutkujące odpowiedzialnością odszkodowawczą zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

7.            Sprzedawca będzie rozpatrywał zgłoszone nieprawidłowości wymienione w ust. 6 Regulaminu niniejszego paragrafu, tylko jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ciągu 24 godzin od odbioru przesyłki.

8.            Po potwierdzeniu odbioru Towaru przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach prawa.

 

§ 6

 Płatności

 

1.                  Za zakupiony Towar Klient uiszcza zapłatę ceny za pośrednictwem aplikacji dostępnej na Stronie Internetowej lub w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w informacji zwrotnej do Zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

2.            W przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów (§4 ust. 6 lit. a Regulaminu) zapłata ceny może nastąpić w gotówce przy odbiorze zamówionych Towarów o ile Klient indywidualnie uzgodni ze Sprzedawcą, iż zapłata ceny nastąpi w ten sposób.

3.            Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

4.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, wycofywania Towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, jednak nie będzie to miało wpływu na ceny Towarów zamówionych przed wprowadzeniem zmian.

5.                  Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, dopiero po uprzednim porozumieniu ze Sprzedawcą.

 

§  7

 Reklamacje

1.            W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad Towarów, Konsumentowi przysługują uprawnienia  z tytułu rękojmi.

2.                  W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu 431 Kodeksu Cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów.

3.            Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru (paragon, rachunek lub faktura) wraz z opisem przyczyny zwrotu.

4.            W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Klient powinien odesłać wadliwy Towar, przesyłką pocztową pod adres:

 

VIVALDI BOUTIQUE SP.Z.O.O. SP.K.

ul.Długa 1

38-400 Krosno

 

lub dostarczyć osobiście również pod ww. adres.

 

5.            Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub zaliczeniem pocztowym.

6.            Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

7.            Po uznaniu reklamacji Sprzedawca może:

a)           przesłać Towar pełnowartościowy;

b)           przesłać inny Towar wybrany przez Klienta z oferty na swój koszt; albo

c)            jeśli powyższe nie będzie możliwe, Sprzedawca zwrócić cenę za Towar.

7.            W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem postanowienia §7 ust. 3 i 4 Regulaminu Stosuje się odpowiednio.

 

§  8

Zwroty

 

1.                  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; przykładowe oświadczenie o odstąpieniu zostało zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2.                  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż przewoźnik objął/a Towar w posiadanie. Jeżeli Towar był dostarczany osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż przewoźnik objął/a w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część.

3.                  Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa informując Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy, bądź adres elektroniczny Sklepu.

4.                  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.

5.            Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.            Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.            Zwrot jest możliwy tylko, gdy:

- Towar zwracany musi być odesłany w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu i zawierać wszystkie elementy swojej oryginalnej zawartości;

- Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania;

- Towar musi posiadać fabryczne opakowanie oraz nieoderwane metki;

- nie może posiadać plam i zabrudzeń;

- zwracane artykuły muszą znajdować się w takim samym stanie, jak w momencie ich otrzymania.

Ze względów higienicznych bielizny, strojów kąpielowych i innych Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, nie można zwrócić.

Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące o fakcie dokonania zwrotu towaru zakupionego wysyłkowo oraz kopię dokumentu sprzedaży (faktury) lub oryginał paragonu (jeśli dowodem sprzedaży był paragon).

8.                  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy. O kosztach zwrotu rzeczy Konsument jest informowany w momencie składania Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu w wiadomości, o której mowa w §3 ust. 9 Regulaminu.

9.            Klientowi przysługuje prawo wymiany danego Towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Wymieniany Towar należy odesłać na adres Sklepu wraz z informacją dotyczącą szczegółów wymiany. 

10.          Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż 14 dni od daty otrzymania, pod warunkiem dostępności żądanego asortymentu.

11.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku zwrotu niezgodnego z postanowieniami § 8 ust. 7, a także w razie stwierdzenia braków ilościowych lub braków jakościowych elementów Towaru bądź mechanicznego uszkodzenia Towaru lub jego elementów.

 

§  9

 Ochrona danych osobowych

 

1.            Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie danych, której administratorem jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.            Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i z zastrzeżeniem §9 ust. 3 i 4 Regulaminu nie będą ujawniane osobom trzecim.

3.            Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są odsprzedawane  ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są do wywiązania się z Umowy Sprzedaży. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji Umowy Sprzedaży (w szczególności firmom kurierskim/przewoźnikom) i wyłączenie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

4.            Dostęp do danych osobowych posiada administrator danych oraz pracownicy lub współpracownicy administratora danych uczestniczący w realizacji Umowy Sprzedaży.

5.            Każdy Klient, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres: sklep@vivaldiboutique.pl.

 

§  10

 Rozwiązywanie sporów

 

1.            W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj.:

a)           zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

b)           zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

c)            Konsument może także uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów;

d)           może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (na podstawie rezolucji Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1.                   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.            Niniejszy Regulamin zawiera Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz Załącznik nr 2 – przykładowy Formularz odstąpienia od umowy.

3.            Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.vivaldibutique.pl.

4.            Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

5.            Właścicielem wszystkich zdjęć Towarów jest Waldemar Wojnar prowadzący działalność gospodarczą WALDEMAR WOJNAR VIVALDI. Prezentowane zdjęcia objęte są ochroną z tytułu prawa autorskiego. Wszelkie kopiowanie i publikowanie bez zezwolenia jest wzbronione.

6.            Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.                  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec użytkowników korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 7 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana. Do rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie z powodu zmiany regulaminu §2 ust. 19 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

Złożenie Zamówienia w sklepie internetowym www. vivaldibutique.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek  przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14  dni od dnia, w którym weszli Państwo  w posiadanie  Towaru  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, tj.

a)           przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@ vivaldibutique.pl

b)           lub pismo wysłane pocztą na adres:

VIVALDI BOUTIQUE SP.Z.O.O. SP.K.

ul. Długa 1

38-400 Krosno

 

Rekomendujemy skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży,  stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu vivaldibutique.pl. Jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby wysłał i Państwo informację dotyczącą  wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od  Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,  w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni na adres Sprzedawcy. Przy czym zastrzegamy, że ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

 

Ja/My............................................................ niniejszym oświadczam/y, że odstępuję od Umowy Sprzedaży następujących Towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia Umowy Sprzedaży: ...................................................................

Data odbioru:  .................................................................................

Numer zamówienia:  ......................................................................

 

Imię i nazwisko..............................................................................

E-mail: …………………………………………………………..

Adres .............................................................................................

Data ...............................................................................................

 

Zwrot kosztów proszę dokonać na rachunek bankowy nr:

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

VIVALDI BOUTIQUE SP.Z.O.O. SP.K.

ul. Długa 1

38-400 Krosno

lub na e-mail sklep@ vivaldibutique.pl

 

…..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

 

 

…..........................................

Podpis Klienta